ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (THAILAND SUGARCANE BREEDING CENTER) หรือเรียกง่ายๆว่า TSBC ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558  โดยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ขึ้นเองโดยคนไทย ซึ่งสามารถตอบสนองให้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อยของไทย ให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ โดยมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายในการร่วมมือประสานการทำงานเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และเกษตรกร เพื่อการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาพันธุ์อ้อย อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตอ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ และ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีเป้าประสงค์พัฒนาให้ TSBC เป็นหน่วยงานที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายวิชาการด้านอ้อยให้กับเกษตรกร โรงงานน้ำตาล นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการจัดตั้งเสร็จสมบรูณ์ในปี ๒๕๖๔

 

บทบาทและภารกิจ

1.    เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการดำเนินการด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ.

2.    เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวม  GERMPLASM  ด้านอ้อยของประเทศไทย

3.    เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการผสมเกสรอ้อยด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้น

4.    เป็นหน่วยงานหลักและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ทดสอบพันธุ์อ้อย และคัดเลือกพันธุ์อ้อย 

5.    เป็นหน่วยงานหลักที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยของประเทศไทย

6.    เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

 

กิจกรรมสำคัญ ของศูนย์ฯ

    –       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ได้แก่   โรงควบคุมสภาวะแวดล้อมโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อย   ธนาคารเมล็ดพันธุ์อ้อย   โรงเรือนเพาะชำเมล็ดอ้อย โรงเรือนอนุบาลกล้าอ้อย อาคารชีวะโมเลกุล อาคารกักกันพืช อาคารวิเคราะห์ CCS อาคารเตรียมสารเคมี และโรงปฏิบัติการเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

    –       พัฒนาระบบเครือข่ายคัดเลือกพันธุ์อ้อยด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการพัฒนาโปรแกรม Application ต่างๆ ที่สนับสนุนให้เครือข่ายสามารถติดต่อ ประสานความร่วมมือ ได้เป็นปัจจุบัน

    –       พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์อ้อย

    –       พัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย

    –       พัฒนาระบบและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย

    –       พัฒนาระบบย้ายปลูกต้นกล้าลงแปลง ได้แก่ เครื่องปลูกต้นกล้าอ้อย และระบบเครื่องจักรกลในการสนับสนุนการทดลองและวิจัยด้านอ้อย

    –       พัฒนาระบบการปลูกอ้อยแบบ smart farm ที่เหมาะสมกับพันธุ์อ้อยที่พัฒนาขึ้น

 

พัฒนาระบบเครือข่ายคัดเลือกพันธุ์อ้อยด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ประกอบด้วย

 –    เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย

 –    เครือข่ายการคัดเลือกพันธุ์อ้อย

 –    เครือข่ายการทดสอบพันธุ์อ้อย 

 –    เครือข่ายการขยายพันธุ์อ้อย

Image result for TSBC อ้อย

Image result for TSBC อ้อย

ที่มา: http://www.thailand-sbc.org/2015/index.php/th/