แปลงทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ตำบลทุ่งทอง จังหวัดกาญจนบุรี