แปลงทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี