แปลงทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ตำยล ดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี