ด้านฝ่ายส่งเสริมด้านอ้อย

นายสำเริง  พิบูลย์เศรฐษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นายปรีพล  พลรักษา  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายสุรชัย  วงค์ภักดิ์  เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

นายชรินทร์  สระทองหน  เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

นางสาวอัมพิกา  ทองบุญรอด  นักวิทยาศาสตร์ 3

นายชัชวาลย์  เซี่ยงฉิน  นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพิชชา  กำเนิดกาญจน์  นักวิทยาศาสตร์

นายสภาพร  อ่อนละออ  พนักงานธุรการ

นายสุนทร  สุกร  พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นางสาวจำปี  ช้างหล่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายสมพงษ์  ช้างหล่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายเสมียน  ดอกนาค  พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายกึ่ง  ดอนเจดีย์  พนักงานทั่วไป

นาย เชน  อินทร๋กานา  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา