วิสัยทัศน์ (vision)

  เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน

  พันธกิจ (VALUE)

 • เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิผล
 • กำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย และผู้บริโภคตามหลักธรรมาภิบาล
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าด้วยการวิจัยและพัฒนา เพิ่มผลิตภาพ และบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 • พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่องค์กรชั้นนำ
 • ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต
 • บทบาทหน้าที่

                      สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายกำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีเสถียรภาพ รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้บริโภค โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
  1. ดำเนินการตามกฎหมายของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย
  2. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย
  3. กำหนด เสนอแนะนโยบาย วิเคราะห์ ชี้นำ เตือนภัย สนับสนุน ประสานการวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
  4. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้และจำหน่ายอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดนโยบายในการชี้นำทิศทางการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
  5. จัดทำแผนการปลูกอ้อยและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และแผนการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและส่งออก เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  6. รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และสถาบันชาวไร่อ้อย
  7. จัดทำทะเบียนชาวไร่อ้อยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย
  8. ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย
  9. วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรวมทั้งการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
  10. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนภาวการณ์ตลาดของน้ำตาลทราย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
  11. ประสานงานกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย
  12. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
  13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

  ส่วนราชการภายใน

  สำนักงานแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

  เป็นธรรม โปร่งใส พร้อมให้บริการ